Nexs主催「第9回食品システム研究会」

2017年11月10日 Nexs主催
「第9回食品システム研究会(テーマ『RPAを活用した働き方改革における業務効率化実践』)」座長